Aanvullende Algemene voorwaarden kinderopvang

Wij als ondernemer, Stichting Peuterspeelzalen Overbetuwe, SPO vinden het heel belangrijk dat wij en u als consument weten wat wij van elkaar mogen verwachten. Daarom hebben wij deze aanvullende voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op Algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Aanvullende definities:
Peuteropvang: Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de leeftijd van minimaal twee jaar tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs gaan volgen. Kinderen worden bij SPO automatisch uitgeschreven op de dag na de vierde verjaardag.  

Subsidieplaats peuteropvang:  Deelname van kinderen voor twee dagdelen van vier uur per week gedurende 40 weken in de peuteropvang, waarbij de gemeente een deel van de kosten betaalt en de ouder een inkomensafhankelijke bijdrage betaalt.

Reguliere plaats peuteropvang:  Deelname van kinderen voor ten minste twee dagdelen van vier uur per week gedurende 40 weken in de peuteropvang, waarbij de ouder een bruto uurprijs betaalt en via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvraagt.

VVE plaats peuteropvang: Deelname van kinderen voor vier dagdelen per week van vier uur per dagdeel gedurende 40 weken in de peuteropvang, waarbij de gemeente de kosten voor twee dagdelen voor haar rekening neemt. 

Inschrijven
Als u uw kind wilt inschrijven dat kunt u dit doen door het inschrijfformulier via onze website   www.spa-spo.nl of een inschrijfformulier op te vragen tijdens kantooruren. Het ingevulde inschrijfformulier stuurt u naar het postadres. Wij mailen u een bewijs van inschrijving. Indien de wachtlijst dit toe laat mailen wij u direct een plaatsingsvoorstel.

Kennismaking vooraf
Als u vooraf een rondleiding wenst, of graag wilt kennismaken, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de desbetreffende locatie.

Plaatsingsvoorstel
Wij verstrekken het aanbod op basis van leeftijd, oudste kind eerst. Met als voorwaarde dat, in geval van een wachtlijst geldt dat het kind tenminste 2 maanden staat ingeschreven. Als u akkoord gaat met het plaatsingsvoorstel is de plaatsing definitief overeengekomen. Vervolgens ontvangt u een contract in tweevoud met een antwoordenvelop. Een exemplaar voor uw eigen administratie en één getekend exemplaar stuurt u retour.

Bijzonderheden bij plaatsing
Bij kinderen die worden aangemeld op medische en/of sociale indicatie, beslist SPO of tot versnelde plaatsing kan worden overgegaan. Hierbij wordt gekeken naar de beschikbare plaatsen en niet meteen naar de voorkeur van de ouder.  Bij verhuizing krijgt een kind dat eerder een kindercentrum heeft bezocht, en waarvan de ouder een kopie van de overeenkomst van het bezochte kindercentrum bij de inschrijving meestuurt, voorrang op de wachtlijst. 

Starten
Bij de start van uw kind op de locatie zal in overleg met de leidsters een intake-formulier worden besproken en ingevuld.

Wijzigen of beëindigen van overeenkomst
De overeenkomst loopt automatisch af op de, in het contract genoemde einddatum. Wilt u het contract eerder of later dan de genoemde einddatum beëindigen, dan dient u dit tijdig schriftelijk aan de administratie door te geven. SPO rekent een opzegtermijn van een maand. Deze opzegtermijn geldt niet alleen voor de gehele, maar ook voor gedeeltelijke opzegging.

(Wanneer u bv. 3 dagdelen afneemt en er 1 wilt laten vervallen).

Tarieven
De tarieven van onze diensten worden jaarlijks per 1 januari vastgesteld. Eventuele tariefwijzigingen worden voorafgaand, maar in ieder geval voor 1 november van het lopende kalenderjaar medegedeeld aan ouders/verzorgers. Wij hanteren een vaste uurprijs voor de opvang. Deze staat in de tarievenlijst.

Wet Kinderopvang
Als u voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Wet Kinderopvang dan kunt u bij de belastingdienst de Kinderopvangtoeslag aanvragen. Deze voorwaarden staan vermeld op de speciale website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl Met deze toeslag neemt de Rijksoverheid voor een deel de kosten van kinderopvang voor haar rekening. De kinderopvangtoeslag kunt  aanvragen via de website www.toeslagen.nl.  U kiest dan rechts bovenin “inloggen op Mijn toeslagen”. Hiervoor heeft u een DigiD en Burgerservicenummer /sofinummer nodig. Het BSN/sofinummer staat in het Nederlandse paspoort of op de identiteitskaart, loonstrook. Heeft u geen BSN/sofinummer? Bel dan de belastingtelefoon 0800-0543 voor informatie over wat u moet doen. De belastingdienst heeft ongeveer 8 weken nodig om uw aanvraag te verwerken. Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag dan kunt u ons bellen voor het maken van een afspraak of voor telefonische ondersteuning.

Op de plaatsingsovereenkomst, die u bij de plaatsing ontvangt, staan alle benodigde gegevens voor aanvraag van de kinderopvangtoeslag. Wilt u weten of u toeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Maak dan een proefberekening. via www.toeslagen.nl . Indien u hulp nodig heeft en/of vragen heeft met betrekking tot het aanvragen van de kinderopvangtoeslag dan kunt u contact opnemen met de administratie van SPO.  De belastingdienst vraagt in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar bij ons de gegevens op van alle kinderen die in het voorgaande jaar geplaatst zijn met de daarbij behorende gegevens van de ouders. De belastingdienst controleert deze gegevens vervolgens met de door u aangevraagde kinderopvangtoeslag en zal daarmee de definitieve kinderopvangtoeslag vaststellen.

Op basis van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen, artikel 38, zijn wij verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) van de ouder(s) en kind(eren) bij de belastingdienst aan te leveren. Gevolg hiervan is dat alle ouders verplicht zijn om deze gegevens aan ons door te geven.

Voor uw eigen administratie ontvangt u in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een jaaroverzicht met daarop de afgenomen uren en de aan u gefactureerde bedragen.

Subsidieplaats peuteropvang  
Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, subsidieert de gemeente Overbetuwe de plaats gedeeltelijk. Deze gemeentelijke subsidieregeling geldt uitsluitend voor afname van twee dagdelen van vier uur peuterprogramma per week gedurende 40 weken. U betaalt voor deelname een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Ons peuterprogramma is bedoelt voor alle kinderen van de 2e t/m de 4e verjaardag. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven dat u geen gebruik van kinderopvangtoeslag kunt maken. 

Op het moment dat wij u een plaatsingsvoorstel doen, vragen wij u om ons gegevens te verstrekken waarmee u aan kunt tonen dat u geen recht heeft op toeslag.  Wij vragen om een inkomensverklaring ( IB-60 formulier) van u en uw mogelijke partner over uw laatst genoten inkomen. Als u of uw mogelijke partner geen inkomen heeft, ontvangt u een “verklaring van geen inkomen”.  Deze inkomensverklaring kunt u aanvragen via de belastingtelefoon: 0800-0543.  Houd hiervoor uw Burgerservicenummer (BSN)  bij de hand.  De inkomensverklaring wordt door de belastingdienst ongeveer binnen 5 werkdagen verstrekt. U stuurt het plaatsingsvoorstel samen met de IB-60 formulieren, een kopie van een mogelijke uitkering en de getekende “verklaring subsidieplaats” retour. Op basis van de door u gezonden gegevens beoordelen wij of u inderdaad recht heeft op een subsidieplaats. U ontvangt een contract voor een subsidieplaats in tweevoud waarop wij de inkomensafhankelijke ouderbijdrage vermelden. U stuurt een ondertekend contract retour.

Wijziging in het inkomen bij subsidieplaats peuteropvang
De consument meldt per direct als er een wijziging optreedt in het inkomen of als hij niet langer in aanmerking komt voor een subsidieplaats.  De consument is altijd zelf verantwoordelijk  voor tijdige melding van wijzigingen die van invloed op de overeenkomst zijn.

Jaarlijkse controle subsidieplaats peuteropvang.
De ondernemer zal jaarlijks voor 1 september recente IB-60 formulieren opvragen bij de consument ter beoordeling van de lopende subsidieplaats. Bij afwijking van eerder aangeleverde gegevens zal de ouderbijdrage herzien worden. Indien de consument de opgevraagde gegevens niet voor 1 september aanlevert, vervalt de subsidieplaats per 1 september en betaalt de consument het reguliere tarief per uur met ingang van eerdere genoemde datum.

VVE plaats peuteropvang
Uw kind komt in aanmerking voor een VVE plaats op de peutergroep als wij hiervoor van het consultatiebureau een indicatie ontvangen,  die aan de normen (doelgroepsbepaling) voldoet die de Gemeente Overbetuwe hiervoor stelt. Het maakt niet uit of u als consument kinderopvangtoeslag kunt ontvangen of niet. Op basis van deze indicatie doen wij u een aanbod voor een VVE plaatsing (2 dagdelen extra).  VVE plaats is altijd een combinatie van vier dagdelen van vier uur.

Betaling
U betaalt maandelijks een gemiddeld bedrag van de kosten. De totale jaarlijkse kinderopvangkosten zijn verdeeld over 12 maanden. Bij de peuteropvang geldt dat  u voor een opstelling van 40 weken betaalt,  verdeeld over 12 perioden.  U ontvangt de factuur met vermelding van afgenomen uren. Iedere maand wordt het verschuldigde bedrag automatisch rond de 1e  van de maand door ons geïncasseerd. Deze incasso stopt automatisch op de aangegeven einddatum op uw contract.  Indien u principiële bezwaren heeft tegen het betalen via automatisch incasso, dan kunt u het verschuldigde bedrag zelf overmaken binnen 14 dagen na de factuurdatum. Wij rekenen hiervoor een toeslag van € 2,50 per maand.

Niet (tijdig) betalen
Indien we geen betaling ontvangen hebben of we hebben de ouderbijdrage niet kunnen innen via incasso, dan wordt na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering verstuurd. Indien er na twee herinneringen sprake is van wanbetaling, behoudt SPO zich het recht voor om een kind de toegang tot het kindercentrum te weigeren. Dit kan gebeuren als gedurende twee maanden niet betaald is. De vordering wordt dan overgedragen aan een incassobureau. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.