Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

  1. Het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar door het bieden van professionele educatieve peuteropvang bestaande uit het in (kortdurende) dagopvang aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden gericht op ontspanning, ontmoeting en ontwikkeling ter voorbereiding op het basisonderwijs;
  2. verdere duurzame kleinschalige kinderopvang te ontwikkelen in de voorschoolse periode (nul tot vier jaar) en de buitenschoolse periode (vier tot en met twaalf jaar);
  3. het bieden van een laagdrempelig overleg- en vraagbaakfunctie voor ouders en opvoeders over opvoedingsvragen en -problemen;
  4. het zorgdragen voor en/of deelnemen aan een netwerk van voorzieningen en/of kindgerelateerde diensten voor jonge kinderen en/of hun ouders en verzorgers.

  
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:  

  1. het, als maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, inrichten, in stand houden en exploiteren van peutercentra en buitenschoolse opvang in de            ruimste zin van het woord;
  2. het deelnemen, ontwikkelen, oprichten, besturen, beheren, en exploiteren van organisaties werkzaam op het terrein van (educatieve) peuteropvang, kinderopvang, onderwijs, zorginstellingen, begeleiding ontwikkelingsmogelijkheden en opvoedondersteuning voor (jonge) kinderen;
  3. alle overige wettelijke middelen welke daartoe bevorderlijk kunnen zijn.