Aanvullende Algemene voorwaarden kinderopvang

SPA is aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang en hanteert de Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging. Daarnaast hebben wij aanvullende algemene voorwaarden voor de Peuterspeelzalen en Buitenschoolse opvang geformuleerd, zodat het duidelijk is wat ouders van ons en wij van ouders mogen verwachten. Hiernaast kunt u de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden vinden.

Aanvullende definities:
Peuteropvang: Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de leeftijd van minimaal twee jaar en zes maanden tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen.
Subsidieplaats peuteropvang: Deelname van kinderen voor twee dagdelen per week gedurende 40 weken in de peuteropvang, waarbij de gemeente een deel van de kosten betaalt en de ouder betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage.
Reguliere plaats peuteropvang: Deelname van kinderen voor twee dagdelen per week gedurende 40 weken in de peuteropvang, waarbij de ouder een bruto uurprijs betaalt en via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvraagt.
VVE plaats peuteropvang: Deelname van kinderen voor vier dagdelen per week gedurende 40 weken in de peuteropvang, waarbij de gemeente de kosten voor twee dagdelen voor haar rekening neemt. Anders gezegd u betaalt zelf 2 dagdelen per week, gedurende 40 weken per jaar en de gemeente betaalt de overige 2 dagdelen per week.

Aanmelding (Inschrijven)

Als u uw kind wilt inschrijven dat kunt u dit doen door het inschrijfformulier via onze website (Stichting Peuterspeelzalen Arnhem, www.spa-arnhem.nl) te downloaden of een inschrijfformulier op te vragen tijdens kantooruren. Het ingevulde inschrijfformulier mailt u naar info@spa-arnhem.nl of stuurt u naar het postadres. Wij zenden u een bewijs van inschrijving op het moment dat wij het ingevulde inschrijfformulier van u hebben ontvangen. De datum waarop wij het inschrijfformulier hebben ontvangen, is tevens de datum waarop uw kind op de wachtlijst geplaatst wordt.

Kennismaking vooraf

Als u vooraf een rondleiding wenst, of graag wilt kennismaken, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de desbetreffende locatie.

Het aanbod (plaatsingsvoorstel)

Uw kind is pas plaatsbaar (kan een aanbod krijgen) als hij/zij tenminste 2 maanden op onze wachtlijst staat. Bij aanmeldingen van kinderen voor de dagopvang en buitenschoolse opvang verstrekken wij een aanbod op basis van de inschrijfdatum. Bij aanmeldingen van kinderen voor de groepen waar alleen peuteropvang wordt aangeboden, verstrekken wij het aanbod op basis van leeftijd. Als u akkoord gaat met het aanbod/plaatsingsvoorstel dan ontvangt u van ons een plaatsingsovereenkomst in tweevoud met een antwoordenvelop. U stuurt één getekend exemplaar retour en daarmee is de plaatsing definitief.

Bijzonderheden rondom plaatsing

Bij kinderen die worden aangemeld op medische en/of sociale indicatie, beslist de organisatie of tot versnelde plaatsing kan worden overgegaan. Hierbij wordt gekeken naar de beschikbare plaatsen en niet meteen naar de voorkeur van de ouder. Bij verhuizing krijgen kinderen die eerder een kindercentrum hebben bezocht, en waarvan de consument een kopie van de overeenkomst van het bezochte kindcentrum bij de inschrijving meestuurt, voorrang.

Starten

Uw kind en u worden uitgenodigd om kennis te komen maken met de medewerkers en om eventueel een (gedeelte van een) dagdeel mee te draaien om te wennen. Tijdens dit gesprek wordt het intake-formulier ingevuld en besproken. Wijzigen of beëindigen van overeenkomst De overeenkomst loopt automatisch af op de in de plaatsingsovereenkomst genoemde einddatum. Wilt u het contract eerder dan wel later dan de genoemde einddatum beëindigen dan dient u dit tijdig schriftelijk aan de administratie door te geven. We werken met een opzegtermijn van een maand. Deze opzegging geldt niet alleen voor de gehele, maar ook voor gedeeltelijke opzegging.

Tarieven

De tarieven van onze diensten worden jaarlijks per 1 januari van dat jaar vastgesteld. Wij hanteren een vaste uurprijs voor de opvang. Deze staan in de tarievenlijst. Wanneer u vragen heeft hierover of een vrijblijvende offerte wenst, neemt u dan contact op met ons.

Wet Kinderopvang (Dagopvang, Peuterprogramma, BSO)

Al u voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Wet Kinderopvang dan kunt u bij de belastingdienst de zogenaamde “Kinderopvangtoeslag”aanvragen. Deze voorwaarden staan vermeld op de speciale website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl Met deze toeslag neemt de Rijksoverheid voor een deel de kosten van kinderopvang voor haar rekening. De kinderopvangtoeslag kunt aanvragen via de website www.toeslagen.nl. U kiest dan rechts bovenin “inloggen op Mijn toeslagen”. Hiervoor heeftt u een DigiD en een burgerservicenummer/sofinummer nodig. Het BSN/sofinummer staat in het Nederlandse paspoort of op de identiteitskaart, loonstrook. Heeftt u geen BSN/sofinummer? Bel dan de belastingtelefoon 0800-0543 voor informatie over wat u moet doen. De belastingdienst heeft ongeveer 8 weken nodig om uw aanvraag te verwerken. Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag dan kunt u ons bellen voor het maken van een afspraak of voor telefonische ondersteuning. Op de plaatsingsovereenkomst, die u bij de plaatsing ontvangt, staan alle benodigde gegevens voor aanvraag van de kinderopvangtoeslag. Wilt u weten of u toeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Maak dan een proefberekening via: www.toeslagen.nl . Indien u hulp nodig heeft en/of vragen heeft met betrekking tot het aanvragen van de kinderopvangtoeslag dan kunt u contact opnemen met de administratie van Stichting Peuterspeelzalen Arnhem. De belastingdienst vraagt in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar bij ons de gegevens op van alle kinderen die in het voorgaande jaar geplaatst zijn met de daarbij behorende gegevens van de ouders. De belastingdienst controleert deze gegevens vervolgens met de door u aangevraagde kinderopvangtoeslag en zal daarmee de definitieve kinderopvangtoeslag vaststellen. Op basis van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen, artikel 38, zijn wij verplicht om het burgerservicenummer (BSN) van de ouder(s) en kind(eren) bij de belastingdienst aan te leveren. Gevolg hiervan is dat alle ouders verplicht zijn om deze gegevens aan ons door te geven. Voor uw eigen administratie ontvangt u in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een jaaroverzicht met daarop de afgenomen uren en de aan u gefactureerde bedragen.

Subsidieplaats peuteropvang

Voor consumenten(ouders) die van mening zijn dat zij niet in aanmerking kunnen komen voor kinderopvangtoeslag, subsidieert de gemeente de plaats deels. Deze gemeentelijke regeling geldt uitsluitend voor 2 dagdelen (twee dagdelen) peuterprogramma per week gedurende 40 weken. U betaalt voor deelname een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Het Peuterprogramma is toegankelijk voor alle kinderen in de leeftijd van twee en half tot aan het vierde jaar. Op het inschrijfformulier geeft u al aan dat u denkt geen gebruik van kinderopvangtoeslag te kunnen maken. Op het moment dat wij u een aanbod/plaatsingsvoorstel doen, vragen wij u ons gegevens te versturen waarmee u aan kunt tonen dat u geen recht heeft op toeslag. Wij vragen om een inkomensverklaring ( voorheen IB-60 formulier) van u en uw mogelijke partner over uw laatst genoten inkomen. Deze inkomensverklaring kunt u aanvragen via de belastingtelefoon: 0800-0543. Houd hiervoor uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. De inkomensverklaring wordt door de belastingdienst ongeveer binnen 5 werkdagen verstrekt. U stuurt het plaatsingsvoorstel samen met de IB-60 formulieren, een kopie van een mogelijke uitkering en de getekende “verklaring subsidieplaats” retour. Op basis van de door u gezonden gegevens beoordelen wij of u inderdaad recht heeft op een subsidieplaats. U ontvangt van ons een overeenkomst voor een subsidieplaats in tweevoud waarop wij de inkomensafhankelijke ouderbijdrage vermelden. U zendt ons de getekende overeenkomst binnen 5 werkdagen retour, waarmee de plaatsing definitief is.

Wijziging in het inkomen bij subsidieplaats peuteropvang

De consument meldt per direct als er een wijziging optreedt in het inkomen of als hij niet langer in aanmerking komt voor een subsidieplaats. De consument is altijd zelf verantwoordelijk voor tijdige melding van wijzigingen die van invloed op de overeenkomst zijn.

VVE plaats peuteropvang

Uw kind komt in aanmerking voor een VVE plaats op de peutergroep als wij van het consultatiebureau een indicatie ontvangen die aan de normen (doelgroepbepaling) voldoet die de Gemeente Arnhem hiervoor stelt. Het maakt niet uit of u als consument kinderopvangtoeslag kunt ontvangen of niet. Op basis van de indicatie van het consultatiebureau doen wij u een aanbod om gebruik te kunnen maken van een VVE plaats. Uiteraard bent u vrij om het aanbod te aanvaarden. Een VVE plaats is altijd een combinatie van vier dagdelen per week, waarbij u 2 dagdelen per week betaalt en de gemeente 2 dagdelen per week betaalt.

Betaling

U betaalt maandelijks een gemiddeld bedrag van de kosten. De totale jaarlijkse kinderopvangkosten zijn namelijk verdeeld over 12 maanden. Bij de peuteropvang geldt dat u voor een opstelling van 40 weken betaalt, verdeeld over 12 maanden. U ontvangt de factuur met vermelding van afgenomen uren. Iedere maand wordt het verschuldigde bedrag automatisch rond de 1e van de maand door ons geïncasseerd. U betaalt dus vooruit. Voor onze BSO’s geldt dat wij de ouderbijdrage al rond de 22e van de maand incasseren voor de daarop volgende maand. Deze incasso stopt automatisch op de aangegeven einddatum op uw contract. Indien u principiële bezwaren heeft tegen het betalen via automatisch incasso, dan kunt u het verschuldigde bedrag zelf overmaken vóór het einde van de factuurmaand. Wij rekenen hiervoor een toeslag van €2,50 per maand.

Niet (tijdig) betalen

Indien we geen betaling ontvangen hebben of we hebben de ouderbijdrage niet kunnen innen via incasso, dan wordt na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering verstuurd. Indien er na twee herinneringen nog sprake is van wanbetaling, behoudt de organisatie zich het recht voor om een kind de toegang tot het kindcentrum te weigeren. Dit kan gebeuren als gedurende twee maanden niet betaald is. De vordering wordt dan overgedragen aan een incassobureau. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.