Uitbreiding openingstijden in verband met aangepaste wetgeving.

Uitbreiding openingstijden in verband met aangepaste wetgeving

De landelijke overheid heeft bepaald dat elk kind met een VVE-indicatie, met ingang van 1 augustus 2020, een aanbod moet krijgen van 960 uur in 1 ½ jaar.
In afstemming tussen de gemeente en de aanbieders voor VVE is er in Arnhem voor gekozen om dit pas met ingang van 1 januari 2021 in te voeren. In Arnhem gaan we nog een stap verder: Peuters zijn al met 2 jaar welkom op een peuterspeelzaal. Dat betekent dat er op elke locatie een aanbod zal komen van 1280 uur VVE in 2 jaar, ofwel 640 uur per jaar. Voor peuters met een VVE-indicatie is de 640 uur verplicht, maar alle peuters Arnhem krijgen de kans om gebruik te maken van dit aanbod. Daarvoor heeft de gemeente extra middelen ter beschikking gesteld. Dit is voor ons een erkenning dat een peuterspeelzaal, ter voorbereiding op de basisschool, er ook echt toe doet.

De gemeente Arnhem heeft randvoorwaarden gesteld waarop de extra middelen beschikbaar komen. De uitbreiding van het aantal uren peuterspeelzaal binnen de randvoorwaarden, vraagt om een nieuwe manier van het organiseren van het peuterspeelwerk en de openings- en werktijden.

De uitbreiding van deze uren zullen we in twee stappen doen:
In 2021 zal SPA als eerste stap op de volgende manier vorm geven aan de uitbreiding:

  1. Met ingang van 1 april 2021 zal de openingsduur op de peuterspeelzalen van 3,50 uur naar 3,75 uur verruimd worden, zowel in de ochtend als in de middag. Alle kinderen gaan dus per dagdeel een kwartier langer naar de peuterspeelzaal.
  2. Een kwalitatief goed vakantieaanbod in 3 schoolvakantieweken (zoals de zomerschool de afgelopen jaren) voor in elk geval alle VVE-kinderen, waarbij sommige peuterspeelzalen zullen worden samengevoegd.

Per peuterspeelzaal zijn de nieuwe openingstijden met het team besproken, alsook de vakantieweken in 2021 waarin er een aanbod komt. Als er knelpunten zijn dan zullen die met de ouders besproken worden.

Vanaf 1 januari 2022 zullen wij op de ochtend en middag 3,75 uur open zijn en daarnaast gedurende 43 weken per jaar geopend zijn voor álle kinderen op alle peuterspeelzalen. Wij zullen alle ouders te zijner tijd nader informeren over de exacte uitwerking hiervan.

Oudercommissies hebben adviesrecht als het gaat om aanpassing van openingstijden en openingsweken. Vandaar dat we OC’s ((of bij het ontbreken ervan alle ouders) hebben gevraagd om aan te geven wat men van de plannen vindt.
Er zijn daarop veel reacties binnen gekomen, met overwegend begrip voor de keuze. Er zijn geen negatieve adviezen ontvangen.


Alle ouders zullen op korte termijn persoonlijk bericht ontvangen.