GOED NIEUWS OVER OUDERBIJDRAGE / GOOD NEWS ABOUT PARENTAL CONTRIBUTION

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hartelijk dank dat u ons helpt door de ouderbijdrage te blijven betalen die u normaal ook aan ons betaalt. Dat is nodig om ons werk te kunnen blijven doen. We willen graag u en uw kinderen weer een fijne plek geven als straks de crisis voorbij is.

Gelukkig heeft het rijk afgelopen vrijdag besloten dat alle ouders de betaalde ouderbijdrage gaan terugkrijgen! Dat geldt ook voor ouders die nu gebruik (mogen) maken van de NOODopvang. NOODopvang is namelijk gratis om er zo voor te zorgen dat ouders in vitale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Hier leest u nog een keer het besluit van het rijk over het terugbetalen van de ouderbijdrage.
https://nos.nl/artikel/2327783-ouders-krijgen-kosten-kinderopvang-terug-vanwege-coronacrisis.html

Het maakt niets uit of het daarbij gaat om een peuterspeelzaal of een BSO. Deze regeling geldt voor ALLE kinderen die gebruik maken van de kinderopvang.

Mochten er nog vragen zijn dan zijn we bereikbaar op ons centrale nummer: 026 3523350

Dear Parent(s),

Thank you for helping us by continuing to pay the parental contribution that you normally pay to us. This is necessary to continue to do our work. We would like to give you and your children a nice place again when the crisis is over.

Fortunately, the government decided last Friday that all parents will get the paid parental contribution back! This also applies to parents who (may) now use the EMERGENCY care. EMERGENCY care is free to ensure that parents can continue to work in vital professions.

Here you will read again the decision of the government about repaying the parental contribution.
https://nos.nl/artikel/2327783-ouders-krijgen-kosten-kinderopvang-terug-vanwege-coronacrisis.html

It does not matter whether it concerns a pre-school or a BSO. This arrangement applies to ALL children who use childcare.

If there are any questions, we can be reached at our central number: 026 3523350

Sincerely,


Mario Lamers
Director