Coranavirus: Antwoord op de meest gestelde vragen op dit moment

Vragen over het virus


Wat zijn de symptomen van het coronavirus?
Koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Wat weten we over het virus?
Het is nog niet duidelijk of het coronavirus ernstiger is dan een gewone griep. Het is een nieuw virus en het RIVM is nog druk bezig is met meer informatie verzamelen. Wat we nu weten is dat van alle bekende patiënten met het nieuwe coronavirus ongeveer 17% ernstige klachten heeft. Ongeveer 2% van de patiënten overlijdt aan het nieuwe coronavirus. Dit zijn vooral oudere mensen en mensen die verzwakt zijn door andere ziekten. Er is(nog) geen specifieke behandeling tegen het nieuwe coronavirus.

Hoe kun je het voorkomen?
Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Het advies van het RIVM is met name:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Wat moet ik doen na terugkeer van uit gebieden waar een besmetting was?
Bent u op het vasteland van China, in Taiwan, Macau, Hongkong, Singapore, Zuid-Korea, Iran of genoemde gemeenten in Noord-Italië geweest en heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid)? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Wanneer moet ik mijn kind thuis houden?
U moet uw kind thuis houden in de volgende situatie:

 1. U bent met uw kind in China, Iran, Singapore, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest, EN
 2. Uw kind heeft klachten: verkoudheid, hoesten of niezen.


Vragen over een mogelijke besmetting


Wat als een kind symptomen van het coronavirus vertoont?

 • Indien ouders een vermoeden hebben, dienen zij het kind thuis te houden en direct telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts of de lokale GGD.
 • Indien medewerkers een vermoeden hebben dat een kind symptomen vertoont, houden zij het kind apart en nemen zij direct contact op met de ouder, waarna deze het kind komt ophalen en telefonisch contact opneemt met de eigen huisarts of de lokale GGD.
 • Voor ouders geldt een meldingsplicht. Dat betekent dat elke besmetting van het nieuwe coronavirus moet worden gemeld bij de GGD of de huisarts. Daarnaast zal ook SPA en SPO melding maken van de besmetting bij de GGD.
 • Volg hierna de instructies van de GGD op.
 • Zodra is bevestigd dat het om het coronavirus gaat, zullen alle andere medewerkers, ouders en samenwerkingspartners (schoolbesturen) worden geïnformeerd volgens de instructies van de GGD.

Wat als een medewerker symptomen van het coronavirus vertoont?

 • De medewerker zal zich bij vermoeden van het coronavirus ziek melden en direct telefonisch contact opnemen met de huisarts of plaatselijke GGD.
 • Zodra is bevestigd dat het om het coronavirus gaat, zullen alle andere medewerkers, ouders en samenwerkingspartners (schoolbesturen) worden geïnformeerd volgens de instructies van de GGD.


Vragen over sluiting


Moeten SPA en SPO hun deuren sluiten?
Nee, dat moet en hoeft niet. Als een besmetting geconstateerd wordt, informeert de lokale GGD over de consequenties en de te nemen maatregelen voor die specifieke plaats of regio.

Is het denkbaar dat een locatie van SPA of SPO zou moeten sluiten?
In uiterste gevallen zou het kunnen voorkomen dat een locatie op last van de GGD en de rijksoverheid verplicht gesloten moet worden. Wij moeten dan voldoen aan deze verplichting. Vooralsnog is er geen enkele aanwijzing dat dit aan de orde is.

Als een locatie moet sluiten moeten de ouders dan ook betalen voor de niet-geleverde opvang?
Indien sluiting plaatsvindt op aanwijzing van de overheid, is er sprake van overmacht. Wij kunnen dan geen kinderen opvangen en ouders hoeven dan niet te betalen voor de niet-geleverde opvang, en geld wat hiervoor al betaald is wordt terugbetaald aan de ouders. Dit heeft ook gevolgen voor de kinderopvangtoeslag – het aantal uren afgenomen kinderopvang wordt immers minder. Dit moeten ouders zelf aanpassen. Voor vragen verwijzen we u dan naar de Belastingdienst.

Kan SPA en SPO er zelf voor kiezen om locaties te sluiten?
Dit zou in principe kunnen. Dit zou dan met de Oudercommissies besproken moeten worden, zij hebben hierop adviesrecht. Vooralsnog is hier dus geen sprake van . We volgen het landelijk advies en dat is: handelen conform de richtlijnen van de lokale GGD en het RIVM.


Meer vragen?

Neem contact op met de huisarts of de GGD. U kunt ook bellen met het publieksinformatienummer van de overheid: 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).